Som nordisk statsborger kan man få dansk statsborgerskab på to måder; ved at afgive erklæring til en statsforvaltning eller ved at søge om det ved naturalisation. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du som nordisk statsborger kan få dansk statsborgerskab på disse to måder.

Dansk statsborgerskab som nordisk statsborger ved erklæring

Den første fremgangsmåde handler om erklæring til en statsforvaltning. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

Det kan blive dansk statsborger ved erklæring, hvis du:

 • Er mellem 18 og 23 år
 • Har bopæl i Danmark på det tidspunkt på erklæringstidspunktet
 • Sammenlagt har haft bopæl i Danmark i mindst 10 år, hvoraf mindst fem år skal være inden for de seneste seks år
 • Ikke er straffet, sigtet for overtrædelse af straffeloven og ikke er idømt foranstaltninger

Regler for børn ved erklæring

Når du som nordisk statsborger får dansk statsborgerskab ved erklæring, tilkommer statsborgerskabet også dine børn eller adoptivbørn – med mindre det er angivet, at de ikke vil være omfattet af det. Det er dog en forudsætning, at:

 • Du har del i forældremyndigheden over det pågældende barn
 • Barnet er ugift
 • Barnet er under 18 år
 • Barnet bor i Danmark
 • Er der tale om et adoptivbarn, skal adoptionen have gyldighed efter dansk ret

Dansk statsborgerskab som nordisk statsborger ved naturalisation

Naturalisation er aktuelt, hvis du som nordisk statsborger ikke opfylder betingelserne for at blive dansk statsborger ved erklæring. En ansøgning om naturalisation behandles i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive dansk statsborger som nordisk statsborger ved naturalisation:

 • Du skal afgive erklæring om troskab og loyalitet
 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal have haft uafbrudt ophold i Danmark i to år
 • Ikke være sigtet for en lovovertrædelse eller straffet
 • Ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Være selvforsørgende og ikke have modtaget økonomisk hjælp i en periode på 2,5 år inden for fem år
 • Kunne dokumentere dine danskkundskaber
 • Kunne dokumentere dit kendskab til danske samfundsforhold