Alt efter hvilken baggrund man har for at søge om opholdstilladelse, gælder forskellige regler. Der er ligeledes forskel på de krav og betingelser, man skal leve op til, for at man kan blive tildelt en dansk opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. Der er også forskel på, hvor længe opholdstilladelsen strækker sig over, gebyrer og eventuelle krav til forlængelse.

Opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Vil man søge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, skelnes der typisk mellem tre forskellige kategorier:

 1. Ægtefællesammenføring (gælder også for faste samlevere)
 2. Familiesammenføring som barn
 3. Sammenføring med øvrige familiemedlemmer

Alt efter hvilken kategori man falder inden for, gælder forskellige regler. Betingelserne for at få tildelt opholdstilladelse varierer altså efter kategorien.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der yderligere skelnes ud fra den status, som det boende familiemedlem i Danmark har. Der er altså forskel på betingelserne, hvis den ene part har opholdstilladelse i Danmark som flygtning.

1. Ægtefællesammenføring

Ægtefællesammenføring dækker som udgangspunkt over sammenføring af ægtefæller, men under denne kategori hører også sammenføring af faste samlevere. Der er enkelte forskelle på de krav og betingelser, man skal leve op til, alt efter hvilken type man falder inden for.

Ønsker man ægtefællesammenføring, skal begge parter leve op til række betingelser. Disse dækker blandt andet over:

 • Et gyldigt ægteskab eller fast samliv
 • Ægteskabet skal være frivilligt indgået af begge parter
 • Ægteskabet må ikke være indgået proforma
 • Begge parter skal være fyldt 24 år
 • Den samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land
 • Begge parter skal deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration

Derudover stilles det som et krav til ansøgeren, at denne skal have bestået en danskprøve.

Til ægtefællen/samleveren i Danmark stilles der krav om: 

 • Fast bopæl i Danmark samt egen selvstændig bolig
 • Personen skal være selvforsørgende
 • Personen skal kunne stille økonomisk sikkerhed (også for den anden part)
 • Personen må ikke tidligere være dømt for vold mod en ægtefælle

Det er ydermere et krav til ægtefællen/samleveren i Danmark, at denne enten har et dansk eller nordisk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i Danmark og til stadighed opfylder betingelserne for dette.

Læs mere om betingelser på www.nemfamiliesammenføring.dk.

2. Familiesammenføring som barn

Man kan som udgangspunkt opnå familiesammenføring og opholdstilladelse i Danmark som barn mellem 0 til 18 år. Det er dog kun i helt særlige tilfælde, at det er muligt for et barn mellem 15 og 18 år at få familiesammenføring, hvorfor dette typisk sker i sager, hvor barnet endnu ikke er fyldt 15 på det tidspunkt, hvor ansøgningen indsendes.

I forbindelse med familiesammenføring som barn, skal både det ansøgende barn og forældrene leve op til en række betingelser.

Af det ansøgende barn kræves det således:

 • At barnet er under 15 år gammel
 • At det efterfølgende skal bo hos sine forældre
 • At det ikke selv har stiftet familie
 • At familiesammenføringen ikke strider mod barnets tarv
 • At myndighederne vurderer, at integrationen af barnet vil være vellykket

Krav til forælderen: 

 • Skal være dansk eller nordisk statsborger eller lovligt opholde sig i Danmark
 • Skal have forældremyndigheden over det ansøgende barn
 • Denne eller dennes eventuelle ægtefælle/samlever ikke er dømt for vold mod børn
 • I særlige tilfælde kræves det, at forælderen har egen selvstændig bolig
 • I særlige tilfælde kræves det også, at forælderen skal være selvforsørgende

3. Sammenføring med øvrige familiemedlemmer

Øvrige familiemedlemmer dækker over alle andre familiemedlemmer eller nærtstående, som ikke er børn under 18 år, samlevere eller ægtefæller. Det er kun i meget særlige tilfælde, at der gives familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer og typisk kun, hvis andet strider mod Danmarks internationale forpligtelser.