Ét af kravene for at få godkendt en familiesammenføring for ægtefæller er det såkaldte 24-års krav. Dette handler om, at begge parter – både den herboende og den udenlandske – skal være mindst 24 år gamle. Der er dog i enkelte tilfælde, hvor der kan gives dispensation for 24-års kravet. Hvornår der kan gives dispensation, kan du læse mere om nedenfor.

Fravigelse af 24-års kravet

Der kan eksempelvis gives dispensation, så 24-års kravet fraviges, hvis ægtefællen i Danmark:

  • Er flygtning eller har beskyttelsesstatus og risikerer forfølgelse i sit hjemland
  • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller samvær med mindreårige særbørn
  • Er alvorligt syg eller lider af et handicap
  • Hvis den herboende ægtefælle arbejder i et erhverv, som er på positivlisten
  • Hvis ægtefællen i Danmark arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for landet

Andre krav til de to parter ved familiesammenføring

24-års kravet er dog langt fra det eneste krav, man som herboende og udefrakommende ægtefælle skal opfylde for at få godkendt sin ansøgning om ægtefællesammenføring.

Endvidere skal begge parter have en samlet tilknytning til Danmark, som er større end til et andet land, ligesom begge parter skal underskrive en erklæring om at ville deltage aktivt i ansøgerens og dennes eventuelle medfølgende børns danskuddannelse og integration i landet.

Derudover skal den ansøgende part bestå en prøve i dansk senest et halvt år efter, der er meddelt opholdstilladelse for ham eller hende for at få godkendt familiesammenføring.

Sidst men ikke mindst skal den herboende ægtefælle kunne forsørge sig selv, ikke have modtaget offentlig hjælp, råde over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse, kunne stille økonomisk sikkerhed, påtage sig forsørgelsen af den udenlandske part og ikke være dømt for vold mod en tidligere ægtefælle ti år forud for ansøgningen om familiesammenføring.