+45 70 66 66 16 ss@vejentil.dk Frederiksberg 10-17 alle hverdage

Grunden til, at man søger om familiesammenføring er, at man ønsker dansk opholdstilladelse til sin ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre, der kommer fra udlandet, og som ikke selv er statsborger i et (andet) EU-land. Det vil altså sige, at det kun er relevant at søge familiesammenføring, såfremt din partner mv. er statsborger i et land uden for EU.

For at opnå dansk opholdstilladelse gennem en familiesammenføring stilles der krav til begge de parter, som anmoder om sammenføring. Dette indebærer, at det ikke blot er den person, som ønsker dansk opholdstilladelse, men også den person, som i forvejen er herboende i Danmark, der skal opfylde en række krav førend en anmodning om familiesammenføring kan imødekommes.

Nedenfor har vi derfor oplistet de betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan meddelelse tilladelse til familiesammenføring med en udlænding, dvs. en ikke-EU statsborger.

Det skal bemærkes, at det er muligt at anmode om familiesammenføring, selvom en eller begge parter ikke opfylder alle betingelserne. Det kræver dog, at ansøgerne kan præsentere en af flere særlige grunde til, at myndighederne skal dispensere fra betingelserne, eller hvis man er på positivlisten.

De 4 grundlæggende betingelser som skal være opfyldt for at kunne opnå familiesammenføring er følgende:

1. Boligkravet

2. Herboende opholdsstatus

3. 24-års-reglen

4. Økonomisk sikkerhed

Som nævnt udgør de fire ovenstående krav de grundlæggende – og dermed vigtigste – betingelser for, at der kan gives tilladelses til familiesammenføring. Ud over disse findes de ren række supplerende betingelser, som vil blive behandlet længere nede på siden.

1. Boligkravet

Det er en betingelse, at man råder over en bolig af rimelig størrelse med plads til mindst 2 personer, der skal være mindst 1 beboelsesrum per 2 beboere, ligesom boligens areal mindst skal udgøre 20 m² per beboer.

Man siger, at udgangspunktet er 2 værelser eller mindst 40 m2. Der er ikke noget krav om, at man skal eje boligen, men man skal have rådigheden over boligen. Det vil sige, at man skal fremvise en gyldig bolig-/lejekontrakt eller skøde, med ens navn på.

Et nyt krav til boligbetingelsen tilføjet i 2018, er at den ikke må være i en ghetto.

Det er vigtigt, at man ikke bor for mange på adressen, da der som udgangspunkt skal være et værelse til hver person.

Bor du med dine forældre, skal du have en anden separat indgang til boligen.

Læs mere om boligkravet ved at trykke her.

2. Opholdsstatus

 Den person, som er fastboende i Danmark, skal have en af de følgende ting:

1. Dansk indfødsret, dvs. have dansk pas også, kaldet dansk statsborgerskab, eller

2. Have statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller

3. Have opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, eller

4. Have haft dansk opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år eller

5. Have haft permanent opholdstilladelse i Danmark i mindst 3 år.

3. 24-års-reglen

En udlænding, som ønsker at opnå familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever fra Danmark, skal være fyldt mindst 24 år.

Det er en absolut betingelse for begge parter, at de skal være fyldt 24 år. Der kan tidligst søges om familiesammenføring, når man er 23 ½ år gammel.

Det vil sige, at man kan indgive ansøgningen, når man er 23 ½, men tidligst få tildelt opholdstilladelsen, når man er 24 år. Grunden til at 24-års-reglen findes er fordi, at man politisk prøver at forhindre tvangsægteskaber.

4. Økonomisk sikkerhed

Den herboende person skal stille en økonomisk sikkerhed for 50.000 kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til udlændingen, herunder kontanthjælp.

Man skal stille ca. 50.000 kr. på en deponeringskonto hos banken, hvorefter der skal sendes et bankdokument til Udlændingestyrelsen. Pengene bliver på kontoen i op til 5 år, og man kan mindske beløbet helt ned til 10.000 kr., hvis den sammenførte person består de nødvendige danskprøver og deltager aktiv i det danske samfund.

Supplerende betingelser

En dansk opholdstilladelse kan blive tildelt, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod. Dette betinges af:

 1. Integrationserklæring

En dansk opholdstilladelse er betinget af, at ansøgeren, den herboende person, underskriver en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og evt. medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.

2. Forsørgelse

Det er også en betingelse, at den herboende person påtager sig opgaven at forsørge ansøgeren. Den herboende person skal derfor dokumentere at kunne forsørge ansøgeren. Det skal ske ved at fremvise ens sidste 3 lønsedler eller indtægtsdokumentation for de sidste 3 måneder. Det er også en god ide at vedhæfte ens arbejdskontrakt.

3. Kontanthjælp eller anden offentlig ydelse

Den herboende person, som ønsker dansk opholdstilladelse til sin partner fra udlandet, må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det betyder, at man ikke må have modtaget kontanthjælp i de seneste 3 år op til, at ansøgningen bliver indsendt.

Det gælder dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssige størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse. Det vil sige, at hvis man har modtaget støtte fra kommunen en gang til boligindskud eller andet, betyder det ikke, at man ikke kan søge om familiesammenføring.

Det gælder heller ikke SU eller dagpenge. Man må godt være på dagpenge eller have modtaget dagpenge inden for de sidste 3 år op til ansøgningen.

4. Tilknytningskravet

En af betingelserne for at opnå familiesammenføring er, at den samlede tilknytning til Danmark skal være højere end den til et andet land. Det betyder, at den herboende person skal have boet her i landet i mindst 12 år, men det kan nedsættes, hvis man har været under uddannelse eller har haft fast arbejde og gjort en indsats i det danske samfund.

Der stilles ikke nogen krav om tilknytning, hvis den herboende person har været dansk statsborger i mindst 26 år.

Når man kigger på tilknytningskravet, lægger man vægt på forskellige ting såsom:

1. Hvor lang tid den herboende person har boet i Danmark
2. Om du eller din partner har familie i DK
3. Om nogle af parterne har gennemgået et uddannelsesforløb i DK
4. Dine danske sprogfærdigheder
5. Hvad man laver til dagligt i DK

Der kan også stilles krav til, at en udlænding skal have besøgt Danmark mindst en gang, før de kan søge om familiesammenføring. Det kan dog være svært at opfylde denne betingelse, hvis man har fået et afslag på familiesammenføring eller/og turistvisum.

5. Fætter-kusine ægteskab 

Er du blevet gift med din kusine eller fætter, er det ikke ulovligt, men det bliver svært at få et positivt svar fra Udlændingestyrelsen i første omgang, da Udlændingestyrelsen anser det som tvivlsomt, at ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske. Det vil medføre et afslag på familiesammenføring, medmindre man kan godtgøre, at ægteskabet er sket efter begge parters eget ønske.

Er ægteskabet etableret mellem nærtbeslægtede eller øvrige beslægtede, anses det også for tvivlsomt, at man har indgået ægteskabets efter eget ønske. Findes der ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, kan man fravige dette krav og stadig opnå familiensammenføring med sin fætter eller kusine.

6. Proformaægteskab

Er det eneste formål med ægteskabet at opnå familiesammenføring, kaldes dette proformaægteskab. Det hænder, at folk betaler herboende personer for at indgå ægteskab med dem for alene at opnå dansk opholdstilladelse. Dette er ulovligt, og det medfører afslag på familiesammenføring, hvis man gør dette. Nogle af de ting, Udlændingestyrelsen ser nærmere på for at vurdere, om der er tale om proformaægteskab, er:

Manglende samliv på fælles bopæl, eller hvis man ikke kan kommunikere på samme sprog. Derudover bliver der set på, om der er stor aldersforskel eller begrænset kendskab til hinanden forud for ægteskabet.

7. Kriminalitet og gæld

Den herboende person må ikke have været ubetinget straffet med fængsel i  op til 1 1/2 år eller have begået vold mod tidligere ægtefæller eller børn i de sidste 10 år.

Derudover er det en betingelse, at man ikke har en gæld på over 100.000,- til SKAT eller kommunen, medmindre man har fået henstand til tilbagebetaling af gælden.

Opfylder du alle kravene, undtagen 2-3 betingelser i fx supplerende betingelser, kan du søge om hjælp til at få opfyldt kravene eller vurderet din sag, så du kan se, om der findes ganske særlige grunde, herunder familiens enhed, som taler for, at du skal opnå familiesammenføring.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du bruge kontaktformularen på første side og skrive ind til os. Vi svarer inden for 24 timer.

8. Ægteskabet eller samlivsforholdet

Når man søger om familiesammenføring med en ægtefælle eller kæreste, stilles der krav til dette forhold, før myndighederne anerkender forholdet som et beskyttelsesværdigt familieliv.

Ægteskab:

Er du gift med din udenlandske partner, skal vielsesattesten kunne anerkendes efter dansk ret. Det betyder, at begge parter skal have været til stede ved ægteskabets indgåelse, og begge have haft samtykke til dette. Ægteskab indgået under omstændigheder, der ikke kan anerkendes i Danmark og strider imod de danske retsprincipper, kan ikke danne grundlag for ægtefællesammenføring.

Vielsesattesten kan være fra udlandet og være på et andet sprog, men den skal oversættes til dansk eller være på engelsk. Hvis vielsesattesten skal oversættes, skal det ske hos en dansk autoriseret oversætter. Du skal være opmærksom på, at vielsesattester fra ustabile lande som Somalia eller Syrien ikke bliver anderkendt i Danmark.

Det er derfor en rigtig god ide at blive gift i Danmark for at undgå udfordringer med vielsesattesten, hvis man er i tvivl.

Fast samliv af længere varighed:

Er du ikke gift med din partner/kæreste, kan du opfylde betingelsen om fast samlivsforhold ved at dokumentere, at I har boet sammen fast sammenhængende i mindst 1 ½ til 2 år.

9. Fælles bopæl

En af de grundlæggende betingelser for at opnå familiesammenføring er, at man samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed. Bor din partner i udlandet, skal vedkommende bo hos dig her i Danmark på samme adresse.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0