Efter EU-reglerne kan familiemedlemmer af en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU/EØS-land (efterfølgende benævnt som EU-lande) eller Schweiz søge om familiesammenføring. Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser, der skal være overholdte, for at kunne opnå denne type familiesammenføring.

Kravet om fri bevægelighed

Hvis man ønsker at opnå familiesammenføring, er det et krav, at den danske statsborger har benyttet sig af fri bevægelighed i et andet EU-land. Det er altså et krav, at den danske statsborger sammen med familiemedlemmet skal have opholdt sig i et andet EU-land.

For at have overholdt kravet om fri bevægelighed, skal den danske statsborger have opholdt sig i et andet EU-land som enten:

  • Arbejdstager eller pensioneret arbejder
  • Selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende
  • Udstationeret
  • Tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder
  • Studerende (ved en institution, som er godkendt eller finansieret af det offentlige og kan forsørge sig selv under sit ophold)
  • Selvforsørgende person med tilstrækkelige midler, således at den danske statsborger råder over tilstrækkelige midler/indtægter til at vedkommende ikke betragtes som en byrde for det offentlige

Hvis den danske statsborger i forbindelse med sit ophold i et andet EU-land fortsætter sit arbejde eller studie i Danmark, betragtes vedkommende ikke som arbejdstager i det givne EU-land. I visse tilfælde kan indtægten fra dette studie eller job betragtes af myndighederne, som om den danske statsborger kan betegnes som selvforsørgende (og altså ikke en byrde for det EU-land, som personen har bosat sig i).

Kravet om reelt og faktisk ophold i et andet EU-land

Det er et krav, at man kan bevise, at man reelt og faktisk har opholdt sig i et andet EU-land. Dette skal man kunne bevise i form af en række dokumenter, som bekræfter dette. Man kan derfor blive bedt om at fremvise dokumenter såsom:

  • Opholdskort eller anden myndighedsregistrering (bopæls- eller skatteregistrering)
  • Visum
  • Lejekontrakt
  • Lønseddel

For at man overholder betingelsen om reelt og faktisk ophold, er det et krav, at man har etableret sig i det pågældende land. Man skal derfor kunne bekræfte, at man har haft sin tilværelse i det givne EU-land. Derfor skal der også være tale om en reel flytning, og altså ikke kun et kortvarigt ophold.

Andre nødvendige dokumenter

Udover de ovenstående skal der i selve ansøgningen også være vedlagt dokumenter, som bekræfter samlivet og/eller familierelationen mellem ansøger og den danske statsborger.

Kravet om tidsmæssig sammenhæng

Der skal være en umiddelbar tidmæssig sammenhæng mellem den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark og begæringen om familiesammenføring. Der skal altså være en tidsmæssig sammenhæng mellem den danske statsborgers udnyttelse af retten til fri bevægelighed i et andet EU-land og ansøgningen om familiesammenføring efter EU-retten.

Det er dog ikke et krav, at det udenlandske familiemedlem indrejser i Danmark samtidig med den danske statsborger. Hvis det udenlandske familiemedlem først søger om familiesammenføring senere, end den danske statsborger er vendt hjem til Danmark, vil Statsforvaltningen foretage en konkret vurdering af sagen. Her vil det blandt andet blive vurderet, om ansøgningen kan vurderes som indgivet i en naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden.

Hvis man ikke har benyttet sig af retten til fri bevægelighed

Hvis den danske statsborger ikke har benyttet sig af retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, er det ikke muligt på denne baggrund at opnå familiesammenføring. Det betyder, at familiemedlemmer til den danske statsborger ikke kan få opholdsdokument i Danmark efter EU-reglerne. I stedet kan der søges om familiesammenføring efter de nationale regler, også kaldet udlændingeloven.

Du kan læse mere på Nemfamiliesammenføring.dk.